Designova HTML5 Responsive Theme Development

      loading tweets...

      preface

      voorwaarden

      Algemene voorwaarden van Françoise Design

      Françoise hecht zeer aan een goede relatie met u als cliënt. Dit betekent onder meer dat zij waarde hecht aan duidelijke afspraken. Zo weet u precies waar u aan toe bent, en waar u haar op kunt aanspreken.

      1. Definities

      1.1. Françoise: bedrijf dat is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27376621;

      1.2. Cliënt: consument of bedrijf met wie Françoise een Overeenkomst sluit.

      1.3. Overeenkomst: iedere vorm van samenwerking tussen Françoise en de Cliënt, teneinde de Cliënt een product of dienst te leveren.

      1.4. Zaak: het door Françoise vervaardigde en/of bewerkte product.

      2. Algemeen

      2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Françoise en de Cliënt.

      2.2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft wat verder in deze voorwaarden is overeengekomen volledig van toepassing.

      2.3. Wanneer onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

      2.4. Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

      2.5. Indien Françoise niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Françoise in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

      3. Offertes en aanbiedingen

      3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Françoise zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

      3.2. Françoise kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

      4. Totstandkoming, uitvoering en aanpassing Overeenkomst

      4.1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Cliënt een aanbod van Françoise aanvaardt. De Overeenkomst kan door een schriftelijk document (opdrachtbevestiging) of per e-mail worden bevestigd, maar geldt ook als geen schriftelijke bevestiging plaats vindt.

      4.2. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Françoise zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs.

      4.3. De Cliënt is verplicht om alle medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven, die in redelijkheid gevraagd kan worden.

      5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

      5.1. Françoise is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

      5.1.a. de Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

      5.1.b. Françoise, na het sluiten van de Overeenkomst, omstandigheden verneemt die goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;

      5.1.c. wanneer de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om (een deel van) de prijs

      5.2. Wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Françoise op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Françoise de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij zondermeer haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

      5.3. Wanneer Françoise tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze jegens de Cliënt gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

      5.4. Wanneer de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, heeft Françoise recht op vergoeding van de schade die daardoor direct of indirect ontstaat.

      5.5. Op het moment dat Françoise bekend wordt met de omstandigheid dat de Cliënt niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken als gevolg van (maar niet limitatief) een faillissement, beslaglegging, surséance van betaling of schuldsanering staat het Françoise vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

      6. Overmacht

      6.1. Françoise is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

      6.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: inbraak, overval, brand, ziekte.

      7. Levering

      7.1. Levering vindt plaats doordat de Zaak in het bezit wordt gebracht van de Cliënt of de Zaak in de macht van de Cliënt wordt gesteld. Cliënt is gehouden om medewerking te verlenen aan de levering.

      7.2. Cliënt dient direct bij levering te onderzoeken of de Zaak gebreken vertoont.

      7.3. Wanneer de Zaak op verzoek van Cliënt wordt geleverd via een derde en deze derde niet een door Françoise aangeboden vervoerder is, dan draagt Cliënt het risico voor schade, bezorging aan het verkeerde adres of het zoekraken van de Zaak door toedoen van de ingeschakelde derden.

      8. Prijzen, betaling en incassokosten

      8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Françoise aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Françoise aangegeven. Françoise is gerechtigd om vooruitbetaling van een gedeelte van de overeengekomen prijs te eisen. Het gedeelte dat vooruit moet worden betaald, bedraagt op zijn hoogst vijftig procent van de totale prijs.

      8.2. Wanneer Françoise om aan een vraag van Cliënt te voldoen edelmetalen of andere materialen inkoopt, heeft Françoise het recht de kosten daarvoor afzonderlijk, nog voor de vervaardiging van de Zaak, in rekening te brengen.

      8.3. Wanneer de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim.

      8.4. Françoise heeft in geval van niet tijdige betaling het recht de wettelijke incassokosten in rekening te brengen.

      8.5. Françoise heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Françoise kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

      8.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

      9. Aansprakelijkheid

      9.1. Françoise spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat zaken die cliënten ter bewerking of vervaardiging aan haar toevertrouwen, beschadigd raken, onbruikbaar worden of tenietgaan. Zij neemt daarbij de zorg van een goede edelsmid in acht. Alle aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van een zaak wordt echter nadrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

      9.2. Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat ter bewerking aan Françoise toevertrouwde zaken, zoals edelmetalen of edelstenen, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Françoise werkt, beschadigd kunnen raken of teniet kunnen gaan.

      9.3. Françoise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken, die geheel of gedeeltelijk ontstaan in verband met of het gevolg zijn van:

      9.3.a. de niet-inachtneming door de Cliënt van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel

      ander dan het voorziene normale gebruik;

      9.3.b. normale slijtage;

      9.3.c. be- en/of verwerking en/of reparatie door anderen dan Françoise;

      9.3.d. materialen of zaken, die door de Cliënt aan Françoise ter be-en/of verwerking zijn verstrekt

      9.3.e. door Cliënt aangedragen materialen, zaken, werkwijzen en constructies, met daarbij de uitdrukkelijke instructie om die op een bepaalde door de Cliënt aangegeven wijze toe te passen.

      10. Retentierecht

      Françoise heeft het recht om de afgifte van de Zaak op te schorten, totdat het door de Cliënt verschuldigde bedrag, met inbegrip van de rente en kosten, volledig aan Françoise is voldaan.

      11. Intellectuele eigendom

      Françoise behoudt uitdrukkelijk alle intellectuele rechten op vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, waarop de wet haar recht geeft, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Françoise, niet toegestaan.

      12. Klachten, gebreken en garantie

      12.1. Indien de Cliënt van mening is dat het geleverde niet voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de Overeenkomst, dient de Cliënt dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

      nadat de levering van de Zaak aan Cliënt heeft plaatsgevonden, aan Françoise te melden. Wanneer voornoemde melding na een periode langer dan 14 dagen wordt gedaan, kan Cliënt geen beroep meer doen op het feit dat de geleverde Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

      12.2. Klachten met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken dienen direct na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen daarna, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Françoise te worden meegedeeld.

      12.3. Cliënt kan er zich niet op beroepen dat de Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van materialen of zaken die afkomstig zijn van Cliënt.

      12.4. De Cliënt dient Françoise schriftelijk aan te manen de Zaak te herstellen, wanneer deze wenst dat herstel plaatsvindt. Wanneer Françoise niet binnen 10 dagen na aangemaand te zijn door de Cliënt overgaat tot herstel van de Zaak is de Cliënt gerechtigd een derde de Zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Françoise te verhalen.

      13. Toepasselijk recht en geschillen

      13.1. De rechtsverhouding tussen Françoise en de Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechter in Den Haag is bevoegd van enig geschil tussen de Cliënt en Françoise kennis te nemen.

      13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

       

       

       

      Françoise

      Mijn Klanten

      Francoise heeft van een aantal oude sieraden, een nieuw modern stuk gemaakt! helemaal top. Mijn ouwe juwelen hebben een nieuw leven!
      Henk Pieters, uit Den Haag.